İnternet Kafe İşlemleri

A- A+
**Dilekçe Örneklerine sayfanın en sonundan ulaşabilirsiniz.
 
A- İLGİLİ MEVZUAT :
 
1) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.  
2) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik.
3) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu.
4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
 
B- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI :
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1-Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi 
3- Sabit IP Numarası (Telekom Onaylı)
4- Esnaf ve Sanatkârlar Oda Kayıt Belgesi
5- İş Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi
6- Gerçek Kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Tüzel Kişilikler İçin Sorumlu Müdür Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- TİB Onaylı Filtreleme Yazılımının Fatura veya Lisans Fotokopisi
9- Güvenlik Kameralarının Çalışır Durumda Olduğuna Dair Emniyet Tutanağı
10- Vergi Levhası Fotokopisi
 
C- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI-TAŞINMASI VEYA DEVREDİLMESİ
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini kapatmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Mülki İdare Amirinden aldıkları izin belgesini kapanış talebini içeren dilekçeyle birlikte Mülki İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade ederek, yeni izin belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.
İşyerini kapatmak veya devretmek üzere dilekçe verenlerin, Kaymakamlığımızca izin belgesi iptalleri yapılacak ve internet kafe sistemindeki kayıtları kapatılacaktır. İlgililerin ruhsat iptali, vergi terk vb. işlemlerini ilgili kurumlarda bizzat yaptırmaları gerekmektedir.
 
Ç- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

(1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

şunlardır:

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,

b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici

tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,

c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir

müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini 15 (on

beş) gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,

d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile

saklamak,

e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve

gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl

süre ile saklamak,

f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren İşyeri Açma

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on

beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.

 
D- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

a) 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.

b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra

işyerlerine alınmazlar.

cTütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. Hükme aykırılığın

tespiti halinde ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uygulanır.

ç) İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma

Kanununa aykırı hareket edilemez.

d) İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı

Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya

sunulması yasaktır.

e) İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında

korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara

yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları

teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi

olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz.

ğ) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü

(en az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem

aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar

haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

 
E- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARA UYGULANACAK CEZALAR :

(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere

aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare

amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma;

ihlalin tekrarı halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından,

4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.

(3) İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen

usul ve esaslara göre uygulanır.

 

 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülüklerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
 
 
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2014
1.000,00 TL 
Bin Türk Lirası
15.000,00 TL
Onbeşbin Türk Lirası
 
2015
1.101,00 TL
Binyüzbir Türk Lirası
16.516,50 TL
Onaltıbinbeşyüzonaltı Türk Lirası Elli Kuruş
10,11
 2016
 1.162,00 TL 
 Binyüzaltmışiki Türk Lirası
 17.437,00 TL
     Onyedibindörtyüzotuzyedi Türk Lirası
5,58
2017   
1.206,00 TL
Binikiyüzaltı Türk Lirası
18.104,00 TL
Onsekizbinyüzdört Türk Lirası
3,83
 
3- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI*
2004
500 YTL
1.000 YTL
% 11,2
2005
556 YTL
1.112 YTL
% 9,8
2006
610 YTL
1.220 YTL
% 7,8
2007
657 YTL
1.315 YTL
% 7,2
2008
704 YTL
1.409 YTL
% 12
2009
788 TL
1.578 TL
% 2,2
2010
805 TL
1.612 TL
% 7,7
2011
866 TL
1.736 TL
% 10,26
2012
954 TL
1.914 TL
% 7,8
2013
1.028 TL
2.063 TL
%3,93
2014
1.068 TL
2.144 TL
%3,93
2015
1.175 TL
2.360 TL
% 10,11
2016
1.240,00 TL
2.491,00 TL
% 5,58
2017
1.287,00 TL 2.586,00 TL % 3,83
 
 
(*)Uygulanacak ceza alt ve üst sınırları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranına uygun olarak her yıl yeniden hesaplanacaktır.
 
 
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ :